Wednesday, 7 April 2010

expectations/reality

stratis vogiatzis/robert polidori

mastihohoria, stratis vogiatzis, 2009/louisiana, robert polidori, 2006

1 comment: